protipožiarne nátery

PLAMOSTOP D

Stiahnúť kartu Bezpečnostných údajov
Stiahnúť Technický list

POPIS VÝROBKU

PLAMOSTOP - D je protipožiarny vypeňovací náter na ochranu dreva proti vzplanutiu. Pri spotrebe 400 g/m2 dosahuje stupeň horľavosti B - neľahko horľavý materiál. (Protokol o skúške SLPO 003-01 H), trieda reakcie na oheň – A1. Vyrába sa na báze vodou riediteľnej disperzie, retardérov horenia, žiaruvzdorných plnidiel a nadúvadiel.

VLASTNOSTI

PLAMOSTOP - D je určený do vnútorných priestorov stavebných objektov s relatívnou vlhkosťou do 80%. Náter je bielej farby. Povrch možno farebne upraviť nástrekom disperzných farieb v maximálnom množstve 150 g/m2 riedenej farby. Protipožiarny náter PLAMOSTOP - D je vodou riediteľný systém. Treba dbať aby nebol dopravovaný, alebo uskladnený pri záporných teplotách. Pri aplikácii musí byť teplota podkladu minimálne 5°C. Počas 24 hodín po aplikácii nesmie náter zamrznúť.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrch dreva pred aplikáciou náteru PLAMOSTOP - D musí byť riadne očistený od prachu, kôry a lika. Maximálna povolená vlhkosť je 20%.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Objemová hmotnosť čerstvého náteru: 1250 kg/m2
Prídržnosť k podkladu: > 0,10 MPa
pH náteru: 6,5 - 7
Trieda horľavosti B pre mäkké a tvrdé drevo: 400 g/m2 

PRÍPRAVA ZMESI A SPÔSOB NANÁŠANIA

Protipožiarny náter sa dodáva v konzistencii vhodnej pre priamu aplikáciu na ochranu dreva. Pred použitím sa dokonale premieša napríklad elektrickou vŕtačkou s koncovou vrtuľkou. Pred aplikáciou protipožiarneho náteru PLAMOSTOP - D sa preverí predpísaná príprava podkladu. Náter sa aplikuje bežnou technológiou, replica watches najlepšie plochým štetcom. Náter musí rovnomerne prekrývať podklad.Po nariedení vodou v množstve cca 10 % možno PLAMOSTOP - D striekať zariadeniami bežne dostupnými v maliarstve, bez riedenia striekať vysokotlakovými zariadeniami napr. STORCH TITAN AIRLESS, typy EPIC 660; WAGNER, typy SF 1750, EP 3000. Zasýchanie náteru trvá minimálne 5 hodín pri teplote prostredia 20°C. Druhá vrstva sa nanáša po zaschnutí predchádzajúcej. Posledná vrstva protipožiarneho nátru sa musí nechať zaschnúť minimálne 24 až 48 hodín, aby sa v prípade potreby dal použiť uzatvárací náter. Po ukončení práce sa náradie umýva vodou. Spotreba náteru je vyjadrená v pomere hmotnosti náteru v mokrom stave na plochu, t.j. g/m2.

OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Pri spracovaní protipožiarneho náteru PLAMOSTOP - D treba použiť osobné ochranné pomôcky na ochranu dýchacích ciest. Pri práci nejesť, nefajčiť a dodržiavať pravidlá osobnej hygieny. Pri náhodnom požití vypláchnuť ústa, vypiť pol litra vody a vyvolať zvracanie. Udržať telesnú teplotu postihnutého.

POSKYTUJEME

Predaj výrobku PLAMOSTOP - D
Realizáciu požiarnej ochrany
Odborné konzultácie

BALENIE

PLAMOSTOP D sa dodáva v plastových vedrách s hmotnosťou 12 a 22 kg.

Riaditeľ Úradu PO MVSR, predseda komisie a generálny riaditeľ Výstaviska TMM a.s. TRENČÍN udelili výrobku PLAMOSTOP-D ocenenie ZLATÁ MEDAILA FIRECO ¢2001.

 

PLAMOSTOP P9

PLAMOSTOP D

PLAMOSTOP D TRANSPARENT