protipožiarne nátery

PLAMOSTOP P9 - Protipožiarny vypeňovací náter

Stiahnúť kartu Bezpečnostných údajov
Stiahnúť Technický list PLAMOSTOP P9, PLAMOSTOP P9 - BETÓN

POPIS VÝROBKU

PLAMOSTOP P9 je protipožiarny vypeňovací náter na báze vodou riediteľných disperzií, retardérov horenia, žiaruvzdorných plnidiel a nadúvadiel. Je určený k ochrane oceľových konštrukcii pred účinkami tepelného zaťaženia vo vnútornom a vonkajšom prostredí. Pri aplikácii musí byť teplota vzduchu minimálne 5°C a počas 24 hod. po aplikácii nesmie náter zamrznúť. Náter nesmie byť prepravovaný alebo uskladnený pri záporných teplotách.

OBLASTI POUŽITIA

PLAMOSTOP P9 je určený na ochranu oceľových konštrukcií s požiarnou odolnosťou od 15 do 90 minút.

CERTIFIKÁCIA

Protipožiarny náter AITHON 90, v SR distribuovyný pod obchodným menom PLAMOSTOP P9 má európske technické schválenie ETA vydané EOTA – európska organizácia pre technické schvaľovanie. Členom organizácie je 28 európských štátov. Protipožiarny náter majúci certifikát ETA je určený pre použitie v celej Európe a má označenie CE. Národná certifikácia je alternatívou k Európskej certifikácii ETA a platí pre všetky členské štáty EU. Výrobok, ktorý má certifikáciu ETA, nemusí mať národnú certifikáciu.

PLAMOSTOP P9 je jediný s protipožiarných vypeňovacích náterov, ktorý dosiahol  certifikáciu ETA.

PRÍPRAVA PODKLADU

Protipožiarny náter sa vkladá do systému navrhnutej antikoróznej ochrany oceľových konštrukcii medzi základný náter a vrchný náter. Základný náter musí spĺňať podmienky dané navrhnutým systémom antikoróznej ochrany OK. Pre samotné nanášanie protipožiarnej ochrany musí byť povrch OK čistý, suchý, zbavený prachu a mastnoty . Teplota OK musí byť minimálne o 3°C vyššia ako je rosný bod. Aplikačná teplota je minimálne 5°C a teplota OK by nemala prekročiť 35°C.

APLIKÁCIA

PLAMOSTOP P9 je dodávaný v 20 kg nádobách v konzistencií vhodnej pre priamu aplikáciu. Môže sa aplikovať štetcom, valčekom, alebo vysokotlakým striekacím zariadením. Spôsob nanášania nemá vplyv na výsledné vlastnosti náteru. Materiál sa pred použitím poriadne premieša, v prípade potreby je možné nariediť pitnou vodou. Čím väčšie nariedenie, tím menšiu vrstvu môžeme aplikovať. Pre striekanie používať vysokotlaké zariadenie s pomerom stlačovania minimálne 1:45, najlepšie s pomerom stlačovania 1:65 a tlaku 0,45 MPa. Zo zariadenia odstráňte všetky filtre a použite trysku 227. Doporučujeme neprekročiť hrúbku náteru jednej vrstvy maximálne 500 mikrónov v suchom stave, čo odpovedá cca 1000 g/m² PLAMOSTOPu P9. Pri väčších vrstvách sa začínajú prejavovať objemové zmeny vplyvom strát 30% objemu odparením tekutej zložky náteru.

SCHNUTIE NÁTERU

Po 30 min. zanecháva po prejdení dlaňou prášok a po 8 hod. nezanecháva stopu. V hĺbke preschne za 5 dní. Údaje odpovedajú pri teplote 21°C. Ďalšiu vrstvu môžeme nanášať, ak predchádzajúca vrstva nezanecháva stopu. Riadne preschnutý náter sa ošetrí vrchným krycím náterom v súlade s riešením antikoróznej ochrany OK. Doporučujeme odskúšané náterové systémy napr. od firiem Viton Veselí nad Lužnicí, IPM Group Brno a Chemolak Smolenice.

MERANIE HRÚBKY NÁTERU A SPOTREBA

Suchá vrstva náteru sa meria digitálnym hrúbkomerom. O prevedených meraniach konečnej aktívnej vrstvy náteru sa vypracuje protokol o nameraných hrúbkach. Pre kontrolu mokrej vrstvy sa používa natieračská zubová mierka. 150 mikrónov mokrej vrstvy PLAMOSTOPu P9 odpovedá 100 mikrónom suchej vrstvy. Matematická spotreba PLAMOSTOPu P9 na základe objemu sušiny je 200 g/m2 pre vytvorenie suchej vrstvy o hrúbke 100 mikrónov. U technologickéj spotreby je potrebné dopočítať vplyv nerovnomernosti náteru, straty, prestrek a iné vplyvy zvyšujúce spotrebu materiálu. U ručného nanášania je obvykle navýšenie o 20% a pri striekaní o 40%.

REAKTÍVNE NÁTEROVÉ SYSTÉMY

PLAMOSTOP P9 má prevedené spaľovacie skúšky trvanlivosti reaktívnych náterových systémov podľa ETAG 018 pre typ prostredia Y.

TYP Y  použitie vo vnútornom prostredí s vysokou vlhkosťou a s čiastočnou expozíciou. Čiastočná expozícia zahrňuje teploty pod bodom mrazu a obmedzenom vystavení UV žiarenia, replík hodiniek ale nezahrňuje žiadne vystavenie priamemu dažďu. Skúšky boli prevedené v PAVUS Praha, skúšobňa Veselí nad Lužnicí.

Reaktívne náterové systémy sú najskôr podrobené stárnutiu v klimatickej komore podľa typu prostredia a následne podrobené spaľovacej skúške. Porovnanie stárnucích a nestárnucích vzoriek nesmie vykazovať významný pokles izoačnej účinnosti. Základné nátery boli skúšané genericky a pre PLAMOSTOP P9 vyhoveli všetky alkydové a epoxidové nátery bez ohľadu na výrobcu. V reaktívnych náterových systémoch s vrchným krycím náterom sa smie používať len odskúšaný náter.

PLAMOSTOP P9 ako jediný protipožiarny náter môže byť v prostredí Y bez vrchného krycieho náteru. Krycí náter sa použije v prípade ak sa vyžaduje farebné riešenie projektu alebo korózna agresivita prostredia.

KORÓZNA ODOLNOSŤ

Reaktívne náterové systémy sú odskúšané skúšobňou SYMPO Pardubice v solnej komore na koróznu odolnosť v agresívnom koróznom prostredí. Dosiahli hodnotenia pre prostredie C3 – veľmi vysoká odolnosť a prostredie C4 – vysoká odolnosť.

ŽIVOTNOST PLAMOSTOPU P9

PLAMOSTOP P9 je zaradený na základe skúšok podľa Etag 018 prevedených skúšobňou B.R.E London laboratory pre potreby vydania európskeho technického schválenia ETA, do skupiny X. To znamená, že môže byť použitý vo vonkajšom prostredí a splňuje podmienky pre všetky použitia bez obmedzenia. PLAMOSTOP P9 sa vkladá do systému antikoróznej ochrany OK medzi základný a vrchný náter. Skúšky v soľnej komore prevedené SYNPO Pardubice podľa ČSN EN ISO 9227 na koróznu agresivitu vonkajšieho prostredia silne znečištené priemyslové aglomerácie C4 (ISO 9223),preukázali životnosť reaktívnych systémov 15 rokov a v koróznom prostredí C3 vysoko nad 15 rokov. Doporučujeme prednostne používať PLAMOSTOP P9 vo vnútornom prostredí, kde v súlade s ETAG 018 čl.2.3. je preukázaná životnosť minimálne 25 rokov.

UPOZORNENIE

Porovnanie hrúbok protipožiarných náterov:

Každý typ protipožiarneho náteru má svoju dimenzačnú tabuľku stanovenú na základe spaľovacích skúšok v akreditovanej skúšobni.

Táto tabuľka slúži k výpočtu hrúbky konkrétneho protipožiarneho náteru. Vždy sa musí urobiť výpočet na základe príslušnej dimenzačnej wholesale promotional products tabuľky pre konkrétny protipožiarny náter.

Pre názornosť uvádzame návrh hrúbky pre jeden prvok pri rôznych protipožiarnych náteroch: Požiarna odolnosť REI 30, prvok IPE 400, tepelné namáhanie zo štyroch strán, pomer A/V 173 m-1 , Kritická teplota ocele 500 °C.

Protipožiarny náter

Hrúbka náteru (mikróny)

Spotreba materiálu kg/m2

Porovnanie spotreby v %

 Plamostop P9

 250

 0,5

 100

 Protherm

 400

 0,8

 160

 Pyrostop steel

 400

 0,8

 160

 Interchár 400

 500

 1,0

 200

 Pyroplast  ST- 100

 600

 1,2

 240

 Flamizol S

 700

 1,4

 280

 

ÚDRŽBA PROTIPOŽIARNEHO NÁTERU

Protipožiarny náter Plamostop P9, ak je  aplikovaný v súlade s technologickým postupom, a technickými podmienkami výrobcu, sa behom svojej predpísanej funkcii neobnovuje. Údržba protipožiarneho náteru PLAMOSTOP P9 spočíva v pravidelnej kontrole vrchného uzatváracieho náteru a jeho oprave v prípade poškodenia.  K opravám sa používajú bežné natieračské postupy.

BEZPEČNOST A HYGIENA PRI PRÁCI

PLAMOSTOP P9 je netoxický, hygienicky nezávadný, vodou riediteľný výrobok (viď. KBÚ). Pri práci používať bežné prostriedky osobnej ochrany určené pre natieračov ( ochranné rukavice, okuliare alebo štít ). Pri nástreku použiť respirátor na ochranu dýchacích ciest. Je odstrániteľný vodou a bežnými čistiacimi prostriedkami. Pri náhodnom požití vypláchnuť ústa, vypiť asi pol litra vlažnej vody, vyvolať vracanie a vyhľadať lekára. Pri zasiahnutí očí - prepláchnuť vodou a vyhľadať lekára.

PODMIENKY PRE APLIKÁCIU

firma musí byť vybavená písomným oprávnením vystavenou firmou FIREK s.r.o.

POSKYTUJEME

- Predaj výrobku PLAMOSTOP P9
- Realizácia požiarnej ochrany
- Odborné konzultácie

 

PLAMOSTOP P9

PLAMOSTOP D

PLAMOSTOP D TRANSPARENT