protipožiarne nátery

PLAMOSTOP D TRANSPARENT

Stiahnúť kartu Bezpečnostných údajov
Stiahnúť Technický list

POPIS VÝROBKU

PLAMOSTOP D transparent je úplne transparentný protipožiarny náter na drevené konštrukcie. Náterom môžeme dosiahnúť vysokú transparentnosť s kvalitou povrchu použiteľnou pre nábytkarské účely. Pri spotrebe 200 g/m2 dosahuje stupeň horľavosti B pre mäkké aj tvrdé drevo a pri spotrebe 440 g/m2 zvyšuje požiarnu odolnosť zaťažených drevených konštrukcií o 16 minút.

VLASTNOSTI

Náter je určený do vnútorných priestorov stavebných objektov s relatívnou vlhkosťou do 75 %. PLAMOSTOP D transparent je odstrániteľný vodou. V priebehu nanášania je potrebné materiál chrániť pred stykom s vodou až do jeho uzatvorenia vrchným krycím lakom. Po zaschnutí krycieho laku sa povrch dá utierať vlhkou handrou. K fyzikálnym a chemickým zmenám náteru nedochádza ani vplyvom času a jeho funkcia je zachovaná po celú dobu životnosti konštrukcie. Obnovenie náteru sa prevádza len v prípade mechanického poškodenia. Chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrch dreva musí byť riadne očistený od prachu, mastných škvŕn a starých náterov. Pre dosiahnutie vysokej kvality povrchu interiéru je požadovaná vlhkosť dreva do 12 %. Drevo môže byť ošetrené proti hmyzu, hubám a farebne tónované moridlami. V priestoroch, kde nie je požiadavka na nábytkarskú kvalitu povrchu môže byť vlhkosť dreva vyššia ako 12%, ale miestami sa môžu vytvárať drobné bublinky, ktoré neznižujú funkčnosť náteru, ale môžu byť estetickou závadou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Objemová hmotnosť: 1 350 kg/m3
Rozpustnosť pri 20°C vo vode 100 % v tukoch nerozpustný
Reakcia na oheň podľa STN EN 13501 – 1: B - s1, d0
Index šírenia plameňa Is 21: 200 g/m2 v mokrom stave
Zvýšená požiarna odolnosť o 16 minút: 440 g/m2 v mokrom stave
Skladovateľnosť pri teplotách: 7 – 35°C, uchovávať v uzavretých obaloch a chrániť pred mrazom.

POUŽITIE NÁTERU:

Teplota pre aplikáciu je minimálne +5°C. Prirodzená vlhkosť vzduchu do 75 %. Náter sa môže striekať, natierať a valčekovať. Technológiu aplikácie volíme s ohľadom na možnosť kontroly naneseného množstva materiálu na 1 m2. Opatrne premiešajte, čistým a suchým náradím, lebo rýchle pohyby spôsobujú penu. V prípade, že je drevo namorené, alebo ošetrené proti drevokaznému hmyzu prvá replica horloges kopen vrstva kotevná je tenká, ktorej hrúbka musí byť cca 100-120 g/m². Ďalšia vrstva sa nanáša po úplnom uschnutí predchádzajúcej vrstvy. Pri teplote 20°C sa môžu aplikovať 2 nátery za 24 hodín. Za účelom dosiahnutia hladkého povrchu sa po kompletnom zaschnutí náteru povrch dreva obrúsi jemným brúsnym papierom. Ak je to nevyhnutné, tak sa môže povrch dreva obrúsiť po každom nátere. V interiéroch s relatívnou vlhkosťou do 75% a v miestach, kde nepríde do styku s vodou, sa môže náter použiť bez uzatváracieho laku. Pre konečnú povrchovú úpravu sa používa polyuretanový s označením PW8, repliky hodiniek alebo chlorkaučukový lak s označením PW9. Ako uzatvárací lak nesmie byť použitý vodou riediteľný lak.

Dôležité upozornenie: Protipožiarny náter PLAMOSTOP D transparent je odstrániteľný vodou a preto po úplnom zaschnutí je potrebné tento náter chrániť uzatváracím lakom, ktorý je vode odolný.

OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Pri práci stačí používať bežné ochranné pomôcky a dodržiavať bežné podmienky ochrany zdravia. Pri práci sa doporučuje vetrať. V prípade styku s kožou umyť postihnuté miesta vodou a mydlom, pri zasiahnutí replica rolex očí vypláchnuť vodou, pri požití nevyvolávať zvracanie, vypiť mlieko alebo vodu. Posledné dva prípady konzultovať s lekárom. Použité náradie umyť vodou.

PODMIENKY PRE APLIKÁCIU

Aplikačná firma musí byť vybavená písomným oprávnením vystavenou firmou FIREK s.r.o.

PREVEDENÉ SKÚŠKY

Zvýšenie požiarnej odolnosti podľa ZP 9/97: PAVUS, a.s. Veslí nad Lužnicí č. PKO-02-1041
Trieda horľavosti podľa ČSN 73086: FIRES Batizovce RF 004/02 C,006/02 C, 007/0 C
Šírenie plameňa: TSÚS Prešov č. 80020154
Zdravotná nezávadnosť: Krajský hygienik Brno č. 4046 a 4284/2002
Certifikát preukázania zhody pre SR: TSÚS Bratislava
Certifikát výrobku pre ČR: TZÚS Praha, AO 204, pobočka Brno

CERTIFIKOVANÉ

SLOVENSKO, ČESKO ANGLICKO, TALIANSKO, RUSKO, LITVA, ESTÓNSKO, LOTYŠSKO

POSKYTUJEME

- predaj výrobku PLAMOSTOP D transparent
- realizáciu požiarnej ochrany
- odborné konzultácie

BALENIE

PLAMOSTOP D transparent: 20 kg - vedro

 

PLAMOSTOP P9

PLAMOSTOP D

PLAMOSTOP D TRANSPARENT